fbpx
0526 66066 info@weconnect.se

Avtal för webhotell hos We Connect IT Strömstad AB

Avgift
Avgift for tjänst erläggs enligt gällande prislista för specificerad
tjänst vid beställningsdatum.
Avgiften erläggs alltid i förskott och betalas per år eller per 3
månader beroende på faktura specifikationen.
Betalning ska erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Om kunden inte
erlägger betalning för fakturerade avgifter senast 10 dagar efter
särskild uppmaning till kunden lämnas ärendet omgående till inkasso och
abonnemanget stängs. We Connect IT Strömstad AB har rätt att ändra avgifterna med
tre (3) månaders varsel. Sker prishöjning mitt i en abonnemangsperiod
drabbar prisändringen inte kunden förrän vid påbörjandet av ny period.
Sker prisminskning mitt under en period återbetalas ingen mellanskillnad
på avgiften.

Avtalstid
Avtalet löper per 12 månader alt. 3 månader beroende på faktura specifikationen
och förlängs automatiskt med 12 månader alt 3 månader beroende på faktura
specifikationen vid avtalstidens slut vid utebliven uppsägning.
Kunden kan säga upp avtalet när som helst dock senaste 1 månad innan ny period påbörjas.
Om uppsägning görs efter ingången av ny 12 månaders period görs ingen återbetalning
av grundavgiften för det innevarande året alt 12 månaders period.
Uppsägning av avtalet måste göras skriftligen och kan ske via brev
eller e-mail till info@weconnect.se. Uppsägningen måste innehålla
kontonamn + löseord för webkontot (hemsidan), kundnummer och faktura-
adressat.
Vi verifierar uppsägning mot ovan nämnda uppgifter.

Ändring av villkor
Dessa villkor gäller tills vidare. We Connect IT Strömstad AB har rätt att ändra
villkoren endast om avisering har skett minst tre (1) månader i förväg.
Om ändring enligt ovan är till väsentlig nackdel för kunden, har kunden
rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp tjänsten
med verkan från ändringens ikraftträdande och återfår avgiften för
kvarvarande månader. Sådan uppsägning kan endast ske fram till den dag
de nya villkoren träder i kraft och skall vara skriftlig.

Överlåtelse av abonnemang
Avtalet får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från We Connect IT Strömstad AB.

Avstängning av abonnemang
We Connect IT Strömstad AB har rätt att med omedelbar verkan säga upp ett avtal
utan återbetalningsskyldighet, om kunden utnyttjar tjänsten på ett
otillbörligt sätt.
Otillbörligt är inkluderat men ej begränsat till följande:
* Otillbörligt är spridande av olaglig, oetisk, rasistisk och
pornografisk information via egna webbsidor.
* Otillbörligt är också att använda tjänsten för olagliga handlingar på
Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
* Otillbörligt är också att via tjänsten trakassera individer eller
företag och organisationer.
* Otillbörligt är också att använda serverprogramvara, t.ex. eggdrops
och egna servers.
* Otillbörligt är också att ha program aktiva på våra servers när kunden
själv inte är inloggad
* Otillbörligt är också medvetet handlande som negativt påverkar
We Connect IT Strömstad AB system eller övriga användare eller Internet i sig självt.
We Connect IT Strömstad AB förbehåller sig rätten att avböja ansökan om tjänst.

Begränsning av We Connect IT Strömstad AB ansvar
Vid tekniska fel eller brister hos We Connect IT Strömstad AB reducerar We Connect IT Strömstad AB priset i relation till de inskränkningar som förlegat.
We Connect IT Strömstad AB förbehåller sig rätten att bestämma huruvida
prisreduktion ska göras och nivån på denna reduktion.
We Connect IT Strömstad AB ansvar är begränsat till prisreduktionen.
We Connect IT Strömstad AB ansvarar inte för skada på grund av fel orsakade av
tekniska fel eller brister hos annan än We Connect IT Strömstad AB.
We Connect IT Strömstad AB ansvarar inte för ekonomisk skada som orsakas av
tekniska fel eller inskränkningar.
Prisreduktion tillämpas inte vid avbrott som uppstår vid eventuella
uppgraderingar av systemet som förbättrar tjänsten för kunden.

Trafik
Kund godkänner att We Connect IT Strömstad AB mäter trafik (överförd datamängd) för
kunds konto. Om We Connect IT Strömstad AB anser att enligt gällande prislista för
trafikmängd är så stor att trafikavgift bör tillkomma kommer kund att
tilläggsfaktureras för trafik. We Connect IT Strömstad AB informerar alltid kund
innan någon tilläggsfakturering sker.

E-post
Det är inte tillåtet att skicka e-postmassutskick där mottagaren inte
godkännt detta. Har kund köpt tjänsten av tredjepart skall tredjepart
och kund se till att det finns opt-out från e-postlistan.

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för innehållet i kundens korrespondens, kundens inlägg i
nyhetsmöten, innehållet i kundens webbsidor eller andra aktiviteter som
kunden utför på Internet eller i system kopplade på Internet.

Programvara
We Connect IT Strömstad AB är inte ansvarig för eventuella brister och
begränsningar i mjukvara som vi tillhandahåller på vår hemsida.
We Connect IT Strömstad AB är inte ansvarig for eventuella fel som uppstår på
kundens dator vid installation av distribuerad mjukvara. Det åligger
kunden att registrera eventuella shareware-versioner av distribuerade
program.

Uppgradering / Säkerhetsuppdateringar.
We Connect IT Strömstad AB avgör alltid hur och när säkerthetsuppdateringar skall göras.
Vi förbehåller oss rätten att stänga av vissa funktioner som kan innehålla
säkerthetsbuggar eller liknande tills vi har kunnat uppgradera / åtgärda felet.